Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής :

  • Έγιναν οι κατάλληλες καθαιρέσεις σε έπιπλα και παλιές κατασκευές ( μπαρ, γυψοσανίδες ).
  • Κατασκευάστηκε νέο μπαρ με επιφάνεια ειδικής πατητής μαρμαροκονίας, καθώς και έπιπλα  για την εξυπηρέτησή του.
  • Κατασκευάστηκαν χωρίσματα γυψοσανίδας σύμφωνα με το σχεδιασμό.
  • Έγιναν οι κατάλληλες ηλεκτρολογικές εργασίες σύμφωνα με τις νέες ανάγκες του καταστήματος.

  • Release Date: 5 Μαΐου 2015